§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Całodobowa Lecznica Dla Zwierząt Lek. Wet Jarosław A. Bandura z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 23, 81-001 NIP 588-001-53-20 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc., Meta (dawniej Facebook, Inc.).

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/LecznicaChylonia (zwanej dalej “Fanpage”).

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. przesłanie zdjęcia w komentarzu swojego pupila w scenerii świątecznej
c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

2.1 Wymagane nie jest polubienie fanpage Organizatora i udostępnienie posta konkursowego ( jest to jedynie mile widziane)

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 23.12.2023 – 27.12.2023 do godziny 18:00, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage lecznicy nie później niż 31.12.2023.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrody 
Pierwsze miejsce – 3 miesięczny pakiet zabezpieczający przeciwko pchłom i kleszczom + odrobaczanie profilaktyczne.
Drugie miejsce – preparat mineralno-witaminowy + profilaktyczne odrobaczanie.
Trzecie miejsce – Szampon pielęgnacyjny dla psów i kotów + odrobaczanie

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Organizator wybierze zwycięzcę na podstawie subiektywnej opinii

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem postu, który zostanie udostępniony na fanpage

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.